Informații
Aflăm tot ce se construiește
Viziune
Dezvoltare strategică
Proiecte
Publice și private
Citește știrile Apix.ro

Introducere

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) a identificat 7 poli de creştere, împreună cu Regiunea Bucureşti‐Ilfov, ca zone de creştere policentrică în România. O componentă cheie în politicile polurilor de creştere o constituie promovarea dezvoltării urbane, prin intermediul dezvoltării transportului sustenabil. Planul Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) va contura strategii, iniţiative de politici, proiecte cheie şi priorităţi în vederea unui transport durabil, care să susţină creşterea economică durabilă din punct de vedere social şi al protecţiei mediului, în regiunile polilor de creştere.

În vederea finanțării proiectelor de transport urban, în cadrul Programului Operațional pentru Dezvoltare Regionala 2014 – 2020, prin FEDR (Fonduri Europene pentru Dezvoltare Regională), pentru zonele urbane respective este necesară elaborarea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), urmare a abordării integrate susținută de către Comisia Europeană.

Scop/rol
Planificare spațială
Acte strategice
Planificare UAT-uri

1.1. Scopul și rolul documentației

Conform documentelor europene, un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă constituie un document strategic şi un instrument pentru dezvoltarea unor politici (care are la bază un model de transport dezvoltat cu ajutorul unui software de modelarea a traficului), elaborate pentru a îndeplini necesităţile de mobilitate a oamenilor şi companiilor din oraş şi din zonele învecinate, pentru o mai bună calitate a vieţii, contribuind în acelaşi timp la atingerea obiectivelor europene în termeni de eficienţă energetică şi protecţie a mediului.

Dezvoltarea şi implementarea unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă urmăreşte o abordare integrată cu un nivel înalt de cooperare, coordonare şi consultare între diferitele niveluri de guvernare şi între autorităţile responsabile. Autoritatea Locală ar trebui să creeze şi să dezvolte structurile şi procedurile corespunzătoare gestionării unui astfel de plan.

Proiectul actual va asigura aplicarea conceptelor de planificare şi management pentru mobilitatea urbană durabilă în raport cu condiţiile specifice ale marilor oraşe din România.

Acest plan este elaborat conform documentelor europene, dar şi în concordanţă cu legislaţia naţională.

Conform legislației naționale (Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată cu completările și modificările ulterioare în decembrie 2013), Planul de mobilitate urbană reprezintă o documentaţie complementară strategiei de dezvoltare teritorială periurbană/metropolitană şi a planului urbanistic general (P.U.G.), dar şi instrumentul de planificare strategică teritorială prin care este corelată dezvoltarea spaţială a localităţilor şi a zonei periurbane/metropolitane a acestora cu nevoile de mobilitate şi transport ale persoanelor şi mărfurilor.

Obiectivele Planului de Mobilitate Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creştere Iași are ca scop crearea unui sistem de transport, care să răspundă următoarelor obiective:

  • ACCESIBILITATE – asigurarea că tuturor cetăţenilor le sunt oferite opţiuni de transport care să le permită accesul la destinaţiile şi serviciile esenţiale;
  • SIGURANŢĂ ŞI SECURITATE – îmbunătăţirea siguranţei şi a securităţii;
  • MEDIU – reducerea poluării aerului şi a poluării fonice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi a consumului de energie;
  • EFICIENŢA ECONOMICĂ – sporirea eficienţei şi rentabilitatea transportului de persoane şi bunuri;
  • CALITATEA MEDIULUI URBAN – contribuţia la creşterea atractivităţii şi calităţii mediului şi peisajului urban, în folosul cetăţenilor, al economiei şi al societăţii în ansamblu.

Principalele caracteristici ale Planului de Mobilitate sunt:
– Viziune pe termen lung şi un plan de implementare foarte clar;
– Abordare participativă;
– Dezvoltarea echilibrată şi integrată a tuturor modurilor de transport;
– Integrarea orizontală şi verticală;
– Evaluarea performanţei actuale şi viitoare;
– Monitorizarea, evaluarea şi raportarea periodică;
– Luarea în considerare a costurilor externe pentru toate modurile de transport.
Politicile şi măsurile definite într‐un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă acoperă toate modurile şi formele de transport în întreaga aglomerare urbană, atât în plan public cât şi privat, atât privind transportul de pasageri, cât şi cel de bunuri, transport motorizat şi nemotorizat, deplasarea şi parcarea.

În Plan sunt vizate următoarele sectoare:

  1. Transportul public: PMUD va furniza o strategie de îmbunătăţire a calităţii, securităţii, integrării şi accesibilităţii serviciilor de transport public, aceasta acoperind infrastructura, materialul rulant şi întreţinerea.
  2. Transportul nemotorizat: Planul va încorpora un pachet de măsuri de creştere a atractivităţii, siguranţei şi securităţii în ceea ce priveşte mersul pe jos şi mersul cu bicicleta. Infrastructura existentă va fi analizată şi îmbunătăţită acolo unde se impune. Trebuie prevăzută dezvoltarea de noi infrastructuri, nu doar de‐a lungul rutelor de transport motorizat. Infrastructura dedicată trebuie gândită astfel încât transportul pietonal şi cu bicicleta să fie separat de traficul greu motorizat și să reducă distanţele de călătorie acolo unde este cazul, să creasca accesibilitatea și siguranța. Măsurile legate de infrastructură vor fi completate de alte măsuri tehnice, precum şi de politici şi măsuri uşoare.
  3. Inter‐modalitatea: Un PMUD va contribui la o mai bună integrare a diferitelor moduri de transport şi va identifica măsuri având scop specific facilitarea integrată a mobilităţii şi a transportului multi‐modal.
  4. Siguranţa rutieră urbană: Planul de Mobilitate Urbană Durabilă va prezenta acţiuni care să îmbunătăţească siguranţa rutieră, pe baza unei analize a principalelor probleme legate de siguranţa rutieră şi a zonelor de risc din zona urbană analizată.
  5. Transportul rutier (circulaţie şi staţionare): Pentru reţeaua de drumuri şi transportul motorizat, PMUD se adresează atât traficului în mişcare, cât şi celui staţionar. Măsurile au ca scop optimizarea utilizării infrastructurii rutiere existente şi îmbunătăţirea situaţiei în “zonele fierbinţi” identificate, dar şi în Se va analiza potenţialul de realocare a spaţiului rutier altor moduri de transport sau altor funcţiuni şi folosinţe publice, care nu au legătură cu transportul.
  6. Logistica urbană: PMUD va prezenta măsuri de îmbunătăţire a eficienţei logisticii urbane, inclusiv aprovizionarea urbană cu marfă, concomitent cu reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, a poluanţilor şi a zgomotului.
  7. Managementul mobilităţii: PMUD va include acţiuni de stimulare a comportamentelor de mobilitate spre modele de mobilitate mai sustenabile. În acest scop se impune angrenarea cetăţenilor, angajaţilor, şcolilor şi altor actori relevanţi ai societăţii. În plus, propunerea de măsuri de creștere a capacității instituționale a autorităților, de reglementare, monitorizare și control a tuturor aspectelor de mobilitate va conduce la o mai bună eficiență a costurilor, la asigurarea unor servicii de transport de calitate, la creșterea încrederii locuitorilor în instituțiile locale.
  8. Sistemele Inteligente de Transport: Aplicabile tuturor modurilor de transport şi serviciilor de mobilitate, atât pentru pasageri cât şi pentru bunuri, Sistemele Inteligente de Transport pot susţine formularea de strategii, implementarea de politici şi monitorizarea fiecărei măsuri prevăzute în cadrul conţinut al unui PMUD.

Aria geografică supusă studiului
Localităţile ce alcătuiesc polul de creştere Iaşi coincid cu cele ale Zonei Metropolitane Iaşi şi includ: un municipiu (Iași) şi 13 comune (Aroneanu, Bârnova, Ciurea, Holboca, Lețcani, Miroslava, Popricani, Rediu, Schitu Duca, Tomești, Ungheni, Valea Lupului, Victoria). În zona metropolitană există însă 5 comune cu titlul de membru observator al ZMI (Comarna, Mogoșești, Movileni, Prisăcani și Țuțora).


Figura 1: Aria de influenţă a polului de creştere Iaşi. Sursa izocronelor: studiul Polii de creştere. Faza următoare, elaborat în perioada 2012‐2013 de Banca Mondială pentru Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din România (MDRAP)

1.2. Încadrarea în prevederile documentelor de planificare spațială

La elaborarea PMUD pentru polul de creștere Iași s‐a avut în vedere corelarea cu prevederile documentelor de planificare spațială specifice la nivel național, județean și local.

Strategia de dezvoltare teritorială a României ‐ SDTR (http://www.sdtr.ro/44/Strategie)

Conform, legii 350/2001 privind Amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată cu completările și modificările ulterioare în decembrie 2013, strategiile, politicile și programele de dezvoltare durabilă în profil teritorial ar trebui fundamentate pe Strategia de dezvoltare teritorială a României . La acest moment, MDRAP a publicat pe site‐ul instituției versiunea 2 a Strategiei de dezvoltare teritorială a României.

Documentul, neaprobat la acest moment, cuprinde viziunea de dezvoltare a teritoriului național pentru orizontul de timp 2035.

Strategia de dezvoltare teritorială a Romaniei (SDTR) este documentul programatic prin care sunt stabilite liniile directoare de dezvoltare teritorială a Romaniei la scară regională, interregională și națională precum și direcțiile de implementare pentru o perioadă de peste 20 de ani integrandu‐se aici și aspectele relevante la nivel transfrontalier și transnațional.

SDTR propune:

  • Susținerea dezvoltării policentrice a teritoriului național;
  • Sprijinirea dezvoltării zonelor economice cu vocație internațională;
  • Asigurarea unei conectivități crescute a orașelofr mici și mijlocii cu orașele mari;
  • Susținerea dezvoltării infrastructurii de bază prin asigurarea accesului tuturor localităților la servicii de interes general;
  • Întărirea cooperarii între autoritățile publice de la diferite niveluri administrative în scopul asigurării unei dezvoltări armonioase a teritoriului național.

Documentaţii de amenajare a teritoriului

Planul de Amenajare a Teritoriului Național ‐ PATN (http://www.mdrap.ro/dezvoltare‐teritoriala/amenajarea‐teritoriului/amenajarea‐teritoriului in‐context‐national/‐4697)

Conform legii 350/2001 privind Amenajarea teritoriului și urbanismul, Planul de amenajare a teritoriului național ‐ PATN reprezintă documentul cu caracter director, care include sinteza programelor strategice sectoriale pe teremen mediu și lung pentru întreg teritoriul țării.

Secțiunile Planului de amenajare a teritoriului național sunt:

 • Căi de comunicație, aprobată prin Legea nr.363/21.09.2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național, Secțiunea I ‐ Rețele de transport
 • Ape, aprobată prin Legea nr.171/04.11.1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național, Secțiunea a II‐a ‐ Apă
 • Zone protejate, aprobată prin Legea nr. 5/06.03.2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național, Secțiunea a III‐a ‐ Zone protejate
 • Rețeaua de localități, aprobată prin Legea nr. 351/06.07.2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național, Secțiunea a IV‐a ‐ Rețeaua de localități
 • Zone de risc natural, aprobată prin Legea nr. 575/22.10.2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național, Secțiunea a V‐a ‐ Zone de risc natural
 • Turismul, aprobată prin Legea nr. 190/26.05.2009 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național, Secțiunea a VIII‐a ‐ Zone cu resurse turistice
 • Dezvoltarea rurală ‐ Planul de amenajare a teritoriului național, Secțiunea a VIII‐a ‐

Zone rurale, neaprobată.

 • Infrastructura pentru educație ‐ Planul de amenajare a teritoriului național, Secțiunea a VII‐a ‐ Infrastructura pentru educație, neaprobată.

La acest moment acest document unic de planificare a dezvoltării spaţiale la nivel naţional, este elaborat în secţiuni sectoriale, necorelate între ele. Abia după aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României (SDTR) acest document probabil va fi actualizat. În ceea ce privește sețiunea căi de comunicații se va impune o corelare cu Master Planul General de Transport al României, dar și cu prima generație de planuri de mobilitate aflate la acest moment în curs de elaborare.

Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Iași (PATJ Iași)

Conform legii 350/2001 privind Amenajarea teritoriului și urbanismul, Planul de amenajare a teritoriului Județean ‐ PATJ constituie documentul cu caracter director care reprezintă expresia spațială a programului de dezvoltare socio‐economică a județului.

Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Iași (PATJ Iași) a fost elaborat de S.C.Habitat Proiect Iași în anii 1995‐2001 și aprobat în 2002 (http://www.mdrt.ro/stadiul‐realizarii‐ planurilor‐de‐amenajare‐a‐teritoriului‐judetean‐2010. Având în vedere că un plan de amenajare a teritoriului județean trebuie reactualizat periodic la un interval de circa 5‐10 ani, PATJ Iași necesită reactualizare urgent mai ales în contextul schimbărilor masive în ceea ce privește dezvoltarea spațială. PMUD nu a preluat informații din acest document.

Documentaţii de urbanism

Planul Urbanistic General

Planul urbanistic general are atât caracter director și strategic, cât și caracter de reglementare și reprezintă principalul instrument de planificare operațională, constituind baza legală pentru realizarea programelor și acțiunilor de dezvoltare.

Planuri de Urbanism General din localităţile componente ale polului de creştere

Planul de mobilitate  urbană

Planul de mobilitate urbană reprezintă documentaţia complementară strategiei de dezvoltare teritorială periurbană/metropolitană şi a planului urbanistic general (P.U.G.) dar şi instrumentul de planificare strategică teritorială prin care este corelată dezvoltarea spaţială a localităţilor şi a zonei periurbane/metropolitane a acestora cu nevoile de mobilitate şi transport ale persoanelor şi mărfurilor.

1.3 Încadrarea în prevederile documentelor strategice sectoriale

Documentele strategice sectoriale analizate sunt prezentate ierarhizat, pe verticală, în funcție de arealul la care se referă.

La nivel european – Rețeaua TEN‐T

Prin noua politică a UE privind infrastructura, finanțarea UE în domeniul transporturilor pentru perioada 2014‐2020 este reorientată către o nouă rețea centrală definită cu strictețe. Rețeaua centrală va constitui coloana vertebrală a transporturilor în cadrul pieței unice a Europei. Ea va contribui la înlăturarea blocajelor, la modernizarea infrastructurii și la eficientizarea operațiunilor transfrontaliere de transport pentru călătorii și întreprinderile din întreaga UE. Implementarea sa va fi accelerată prin crearea a nouă coridoare majore de transport care vor reuni statele membre și părțile interesate, permițând concentrarea unor resurse limitate și obținerea de rezultate.

Noua rețea TEN‐T centrală va fi susținută de o rețea globală de rute la nivel regional și național, destinate să alimenteze rețeaua centrală. Scopul este ca treptat, până în 2050, cea mai mare parte a cetățenilor și a întreprinderilor din Europa să se afle la cel mult 30 de minute distanță, ca timp de deplasare, de această rețea globală („afluent”).

La nivel regional și național, ceea ce numim rețeaua globală va reprezenta un afluent al rețelei centrale de transport. Această rețea globală face parte integrantă din politica TEN‐T și va fi administrată în mare măsură chiar de statele membre, cu unele fonduri disponibile în cadrul politicii în domeniul transporturilor și, bineînțeles, în cadrul politicii regionale.

Figura 2:           Reţeaua europeană TEN – T centrală la nivel UE

(http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten‐t‐guidelines/doc/maps/eu.pdf)

Figura 3:          Reţeaua europeană TEN – T. Detaliu România și Bulgaria (http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten‐t‐guidelines/doc/maps/eu.pdf)

Cu privire la mobilitatea urbană, strategia TEN‐T prevede că zonele urbane ar trebui să furnizeze puncte de interconexiune eficiente pentru rețeaua de transport trans‐europeană, și în acest context, există sfera de aplicare pentru integrarea planurilor de transport urban sustenabile cu strategia UE atotcuprinzătoare de mai mare mobilitate în toată Europa.

Luată în ansamblu, noua rețea de transport va oferi:

  • călătorii mai sigure și mai puțin aglomerate;
  • deplasări mai fluente și mai rapide.

La nivel național

Acordul de Parteneriat Romania 2014 ‐ 2020

Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2014 ‐2020 (SNDR)

Progamul Operațional Regional 2014‐ 2020

Progamul Operațional Infrastructură Mare 

Orașe Competitive – Remodelarea geografiei economice a României

Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007‐2013, 2020, 2030

Master Planul General de Transport al României (MPGTR)

Figura 4:   Proiecte de transport rutier incluse în MPGTR. Sursa: MPGTR, mai 2015, pag.641

Figura 5:   Proiecte de transport aerian și multimodal incluse în MPGTR. Sursa: MPGTR, mai 2015, pag.644

MPGTR constituie în primul rând o sursă de date de referinţă pentru:

  • Traficul actual (inclusiv rezultate ale anchetelor O/D la intrările în oraşe şi recensăminte 2010 şi 2011) procesat şi modelat pe ansamblul României pe moduri de transport, pentru o zonificare relativ detaliată (peste 1000 de zone).
  • Traficul de perspectivă la nivelul orizonturilor 2020‐2030 pe moduri de transport, ţinând seama de toate proiectele propuse/reţinute ca necesare/utile pentru dezvoltarea capacităţii infrastructurilor de transport.

Modelul Național de Transport (MNT) este necesar a fi utilizat pentru:

 • fundamentarea factorilor de creştere în perspectivă pentru traficul de legatură şi de tranzit a teritoriului modelat la PMUD (aceste fluxuri fiind influenţate de evoluţiile din restul teritoriului naţional şi care nu face obiectul de studiu al PMUD);
 • modelarea în cadrul unui model detaliat la nivel local (ca de exemplu PMUD) a efectului implementării proiectelor propuse în master planul naţional. În urma apariţiei unor noi proiecte, traficul de pe anumite axe/ coridoare de transport se poate redistribui în proporţii importante, chiar de ordinul a 30‐40% de pe drumuri naţionale pe autostrăzi.
 • gestionarea redistribuirii modale a traficului de legatură şi de

Proiectele majore de infrastructură prevăzute în Master Planul de Transport pentru România pentru arealul polului de creştere Iași sunt enumerate în tabelul 2.

Strategia naţională “O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi”

Proiectele majore și non‐majore de infrastructură prevăzute în Master Planul General de Transport al României (MPGTR) care vizează și arealul polului de creştere Iași sunt enumerate în tabelul de mai jos:

Tabelul 2:      Proiecte majore și non‐majore în zona Polului de creştere Iași, conform Master Planul de Transport pentru România (varianta mai 2015). Corelare cu POIM 2014‐2020 (aprobat în iulie 2015)

La nivel regional și local

Planul de dezvoltare regională Nord‐Est 2014‐2020

Strategia de Dezvoltare Economico‐Socială Durabilă a Municipiului Iaşi – Orizont 2020

Planul Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creştere Iaşi 2009‐2015

Strategia de dezvoltare economică și creștere a competitivității în domeniile strategice pentru mediul rural al Zonei Metropolitane Iași

Master Plan al reţelei de drumuri judeţene şi comunale în judeţul Iaşi

Strategia pentru dezvoltarea durabilă a zonei rurale din ZMI

1.4 Preluarea prevederilor privind dezvoltarea economică, socială și de cadru natural din documentele de planificare ale UAT-urilor

Tendințe de dezvoltare spațial‐funcționale existente

În context socio‐economic suprateritorial (luând în calcul dezvoltarea reţelei naţionale de infrastructuri rutiere şi feroviare), conform studiului Competitive Cities” (World Bank,   MDRAP, MFE, 2013), evoluţia polarizării demografice şi economice în regiunea N‐E este estimată a fi predilect orientată către triunghiul Piatra Neamţ, Roman, Bacău şi conurbaţia Suceava – Bacău. Iaşiul va polariza un teritoriu mai restrâns, alcătuit din localităţile imediat înconjurătoare şi va cunoaşte un proces accentuat de dezvoltare spre vest, în lungul viitoarei autostrăzi.

Figura 6:           Model gravitaţional demografic (stânga) şi economic (dreapta) pentru regiunea N‐E (sursa: “Competitive cities”, World Bank, MDRAP, MFE, 2013)

Pentru identificarea direcţiilor de dezvoltare urbanistică (localizarea funcţiunilor şi intensitatea dezvoltării) au fost luate în considerare următoarele aspecte:

Tendenţialitatea evoluţiei demografice în profil teritorial (2002‐2014, cu accent pe intervalul 2009‐2014, după declanşarea crizei economice)

Tendenţialitatea dezvoltării spaţiale identificată prin:

 • investigarea dinamicii de construire în intervalul 2002‐2014 (cu accent pe intervalul 2009‐2014), deductibilă din numărul şi natura autorizaţiilor de construire eliberate pe UAT (sursa: TEMPO online – INSSE, interogare – aprilie 2015)
 • cercetare cartografică pentru completarea informaţiei privitoare la localizările şi polarizările în profil teritorial, la suprafeţele efectiv construite din intravilanul localităţilor şi densităţile nete ale populaţiei. (baze de date: Google Earth, Google Maps)

Reglementări PUG aflat în curs de elaborare (2007‐2015) şi reglementările PUZ care îl detaliază (neaprobat încă ‐ cu caracter orientativ)

Pentru prognozarea dinamicii de dezvoltare spaţială şi de utilizare a terenurilor la orizontul anilor 2020, 2030 s‐au luat în considerare şi alţi factori de influenţă:

-noile mari infrastructuri de circulaţie şi transport care sunt planificate a fi construite şi care “tractează” dezvoltarea urbană prin accesibilitatea sporită la nivel teritorial:

 • Autostrada Târgu Neamţ – Paşcani – Iaşi – Ungheni, la un orizont mai îndepărtat (posibil 2030), relaţia transcarpatică Târgu Neamţ – Târgu Mureş, care ar ameliora considerabil accesibilitatea ZMI dinspre şi către vestul ţării şi continentul european şi ar aduce în prim‐plan rolul Iaşului de “oraş poartă” al Uniunii Europene către frontiera estică
 • Centura rutieră a Municipiului Iaşi (finalizată în partea de sud‐vest a oraşului)

– Resursele spaţiale de dezvoltare: oportunităţi funciare pentru extindere şi/sau îndesire/ densificare, conversie funcţională sau restructurare urban

-Posibile şi necesare politici pentru limitarea dispersiei urbane şi de descurajare a construirii în zonele cu probleme de stabilitate a terenurilor.

Dinamica de construire în profil spaţial în intervalul 2009 – 2014 (după declanşarea crizei economice) a fost identificată evaluându‐se:

 • suprafeţele de teren (efectiv) construite (tabel 10)
 • numărul şi natura autorizaţiilor de construire eliberate în intervalul de timp menţionat (sursa: TEMPO‐ INS, interogare – martie 2015) şi prin cercetare cartografică‐ (ortofoto, baza de date Google Earth).

Suprafaţa zonelor construite în localităţile din polul de creştere Iaşi au crescut constant în intervalul 1992‐2012 (tabel 3), cumulând o creştere cu 17,49% în teritoriul administrativ al Municipiului Iaşi şi cu 19,6% în teritoriul periurban. Creşteri mari ale suprafeţelor construite au cunoscut comunele Valea Lupului şi Miroslava, urmate de comuna Rediu, Popricani, Bârnova.

Tabelul 3:      Zone construite (sursa: “Oraşe competitive”, WB, MDRAP, MFE, 2013)

Pentru evoluţia sectorului rezidenţial se evidenţiază următoarele aspecte:

 • creşterea fondului de locuinţe individuale în toate UAT din ZMI,
 • polarizarea dezvoltărilor rezidenţiale în localităţile: comuna Miroslava (1966 autorizaţii  de construire însumând 297697 mp utili, în intervalul 2009‐2014), Municipiul Iaşi (1702 autorizaţii de construire însumând 395031 mp utili, în intervalul 2009‐2014), Valea Lupului (719 autorizaţii de construire însumând 140451 mp utili, în intervalul 2009‐2014), comuna Ciurea (938 autorizaţii de construire însumând 131894 mp utili, în intervalul 2009‐2014) comuna Bârnova (602 autorizaţii de construire însumând 89494 mp utili, în intervalul 2009‐2014), precum şi în Tomeşti, Aroneanu, Holboca, Rediu, Popricani.

Se remarcă un export de urbanizare în prima coroană de localităţi din jurul Municipiului Iaşi.

 • dezvoltări rezidenţiale dispersate în teritoriu, cu o slabă intensitate de utilizare a terenurilor, monofuncţionale, fără dotări de proximitate, care, având densităţi foarte scăzute ‐ de sub 30 loc./ha (figura 6, figura 7), nu generează o masă critică de călători necesară unei bune dezvoltări a transportului public (ca grad de acoperire, frecvenţă, costuri). Acest tip de dezvoltare fie generează o pondere ridicată de deplasări motorizate, fie generează efecte de captivitate socială şi slabă accesibilitate a populaţiei la servicii publice şi locuri de muncă.

Figura 7:           Dinamica rezidenţială în profil spaţial (mp. de suprafaţă utilă autorizată pentru construcţii de locuinţe), în intervalul 2009‐2014

Cel mai ridicat grad de dispersie (ca densitate netă a zonelor construite) se evidenţiază în comuna Ciurea, în care se înregistrează dinamici de expansiune dispersată a construirii.

În alte comune, dinamicile de expansiune sunt însoţite de procese de îndesire şi creştere treptată a densităţii: Valea Lupului, Miroslava, Bucium.

În Municipiul Iaşi, dinamici mai accentuate de dezvoltare rezidenţială se observă în vestul localităţii ‐ cartierul Galata (către comuna Miroslava).

Figura 8:           Dispersie urbană în periurbanul Municipiului Iaşi (Valea Lupului)

Dinamica în profil teritorial relevă polarizări ale localizărilor clădirilor comerciale de mari dimensiuni (figura 8):

 • în lungul DN 28 atât în vest, către Târgu Neamţ (cu o concentrare în oraşul Podul Ilioaiei, din zona mai largă de influenţă a Municipiului Iaşi), cât şi în sensul opus, în mare măsură în zona industrială din sud‐est şi în comuna Tomeşti.
 • în lungul DJ 248, în partea de Sud a Municipiului Iaşi (în Ciurbeşti, Mogoseşti)
 • În zona centrală a Municipiului Iaşi

Alte activităţi generatoare de locuri de muncă (producţie, depozitare, comerţ, echipamente publice) înregistrează concentrări, după cum urmează (figura 10):

 • În Municipiul Iaşi (395031 mp utili, în intervalul 2009‐2014) şi în prima sa coroană de localităţi periurbane, cu o concentrare în comuna Miroslava (38333 mp utili, în intervalul 2009‐2014)
 • În alte localităţi din ZMI, cu accesibilitate la artere rutiere majore: Popricani, Aroneanu (în lungul DN 24C), Ciurea (în lungul DJ 248).

Figura 9:           Dinamica localizărilor activităţilor de comerţ (mp. de suprafaţă utilă autorizată pentru construcţii comerciale), în intervalul 2009‐2014

Figura 10:         Dinamica localizărilor unor activităţilor, altele decât cele rezidenţiale, comerciale, hoteliere (mp. de suprafaţă utilă autorizată), în intervalul 2009‐2014

Figura 11:         Tendinţe de dezvoltare rezidenţială şi non‐rezidenţială, în profil spaţial, în intervalul 2002 ‐ 2014

Concluzii generale privind dezvoltarea ZMI în profil spaţial:

 • Municipiul Iaşi concentrează o pondere ridicată a dezvoltării imobiliare din ZMI dar, în acelaşi timp, exportă urbanizare în prima coroană de localităţi periurbane. O dezvoltare accentuată se manifestă în partea de vest şi sud a polului urban principal, în lungul arterelor rutiere majore (DN 28, DJ 248 şi DN 24 C) şi în zone cu cadru natural atractiv (ex. Bucium). Direcţiile de dezvoltare sunt influenţate şi de topografia teritoriului studiat.
 • Dezvoltările rezidenţiale din periurbanul Municipiului Iaşi sunt dispersate, de mică densitate şi monofuncţionale, ceea ce creează premize nefavorabile dezvoltării unui transport public metropolitan atractiv în raport cu mobilitatea motorizată individuală.

Prognoza dezvoltării în profil teritorial

Pentru prognoza dezvoltării spaţial‐funcţionale au fost corelate:

 • potenţialul de dezvoltare spațial‐funcţională rezultat din reglementările PUG (2007‐2014)
 • tendinţele de dezvoltare care s‐au manifestat în ultimii 5 ani şi care reflectă cererea reală de localizare a tipurilor de funcţiuni
 • potenţialul de dezvoltare rezultat al disponibilităţilor de extindere, îndesire / densificare, conversie funcţională a zonelor identificate
 • alţi factori susceptibili de a influenţa dezvoltarea spaţial‐funcţională viitoare: contextul suprateritorial, construirea autostrăzii Târgu Frumos‐Paşcani‐Iaşi, reabilitarea unor artere majore

Prin corelarea tendinţelor, reglementărilor şi disponibilităţilor funciar‐imobiliare pentru dezvoltarea în profil spaţial, au fost identificate zonele pentru care este prognozată dezvoltarea rezidenţială şi non‐rezidenţială (producţie, depozitare, comerţ, echipamente publice) – localizări (figura 11), tipurile de dezvoltare posibilă (extindere ‐ E, îndesire ‐ Î, conversii funcţionale ‐ C) şi intensitatea dezvoltării, la orizontul anilor 2020, 2030 (v. repartiţia cantitativă pe zonele de trafic).

Sunt de recomandat localizările prin conversie funcţională, care valorifică situri deja echipate cu reţele edilitare şi cu transport public şi localizările de îndesire şi densificare a zonelor deja construite, pentru creşterea premiselor de bună deservire cu transport public. Este recomandată descurajarea dezvoltărilor prin extindere discontinuă, de mică densitate, fără acces la TP şi fără tramă rutieră ierarhizată (cu mari suprafeţe deservite exclusiv de artere de gradul III, IV).

Distribuția spațială a populației și a locurilor de muncă prognozată pe baza tendinţelor, reglementărilor şi disponibilităţilor funciar‐imobiliare pentru dezvoltarea în profil spaţial, la nivelul anilor 2020 și 2030 este prezentată în Anexa 2.

Figura 12:         Prognoza dezvoltării în profil spaţial (localizări rezidenţiale şi non‐rezidenţiale şi tipuri de dezvoltare spaţial‐morfologică)