Informații
Aflăm tot ce se construiește
Viziune
Dezvoltare strategică
Proiecte
Publice și private
Citește știrile Apix.ro

Monitorizare

Evaluare implementare
Actori responsabili
Strategia de informare

 1. Stabilire proceduri de evaluare a implementării PMUD

Pentru monitorizare si respectarea Planului de actiune este foarte importanta colaborarea, coordonarea si comunicarea, atat in cadrul Grupului de lucru constituit cat si cu compartimentele de specialitate din cadrul ADI zona Metropolitană Iași, Primariei Municipiului Iași, Consiliul Judetean Iași și din fiecare unitate teritorial‐administrativa atat de pe teritoriul județului Iași, cat si din zonele limitrofe si de la nivelul celorlati stakeholder. Monitorizarea implementarii trebuie să beneficieze in timp util de toate informatiile referitoare la stadiul proiectelor implementate sau in pregatire, astfel incat sa poata interveni acolo unde Compartimentul de monitorizare considera ca modul de desfasurare al procesului de implementare al proiectului poate genera perturbari in atingerea obiectivelor si in coordonarea cu alte proiecte din cadrul Planului de Actiune.

Este necesară monitorizarea implementării PMUD pentru următoarele obiective:

– Adaptarea implementării: Pentru a compara performanța reală a măsurilor implementate cu beneficiile așteptate și pentru a ajusta ritmul de implementare și componentele PMUD pe durata celor 10 ani de implementare a PMUD

– Menținerea sprijinului politic: este important să li se poată demonstra factorilor de decizie și principalilor factori interesați beneficiile măsurilor PMUD

– Actualizarea PMUD: Pentru a putea pregăti un PMUD actualizat după 10 ani, în baza performanțelor reale ale diferitelor măsuri PMUD

– Actualizarea și corelarea bazei de date din modelul de transport cu celelalte baze de date de la nivel local și regional, monitorizarea dezvoltarii socio‐economice și funcționale în profil spațial.

– Calibrarea modelului de transport: modelul de transport reprezintă una din sursele principală a datelor cantitative folosite în monitorizare. Datele colectate în procesul de monitorizare vor permite actualizarea parametrilor modelului de cerere de călătorii.

– Previzionarea unor posibile riscuri în implementare și adoptarea în timp util de masuri pentru evitarea situatiilor conflictuale, a evitarii de intarzieri si cresteri de costuri in implementare.

– Planificarea procesului participativ pentru implementarea proiectelor.

1.1 Acțiuni necesare în procesul de modernizare

Procesul de monitorizare propus va conține următoarele actiuni:

Inființarea oficială a Comitetului de Monitorizare, existent deja la nivelul polului din faza de elaborare a PMUD (grup de lucru). Constituirea acestuia trebuie sa fie facuta printr‐un act administrativ, care sa confere competente legale si sa creeze conditiile unei asumari rapide de decizii pentru rezolvarea problemelor de implementare semnalate. Acesta trebuie sa cuprinda persoane cheie pentru problematica mobilitatii de la nivelul municipiului (Administrator Public, Arhitect Sef, Directorii Directiilor Generale Buget‐ Finante, Infrastructura si Lucrari Publice si Servicii Publice, Directia Generala de dezvoltare, primari ai localitatilor invecinate, reprezentanti ai Consiliului Judetean, etc). La sedintele Comitetului de Monitorizare vor participa sefi de specialitati tehnice vizate de problematica discutata. La aceste sedinte vor fi invitati si reprezentati ai altor institutii (ADR, Politia Circulatie, CFR etc.). Comitetul va lucra in sedinte lunare sau mai dese (în funcție de necesitate).

Crearea unui colectiv specializat (în cadrul departament/serviciu de planificare a transportului) pentru implementarea PMUD la nivelul municipiului coordonator

Acest departament/serviciu de planificare a transportului se propune a fi infiintat in organigrama primariei municipiului polarizator al zonei metropolitane.

In vederea indeplinirii atributiilor, departamentul/serviciul de planificare a transportului colaboreaza si obtine informatii de la toate departamentele din cadrul Primariei si face demersuri de obtinere de infomatii de la alti parteneri externi.

Personalul in cadrul acestui departament/serviciu trebuie selectat astfel incat procesul de monitorizare a implementarii PMUD sa beneficieze de cei mai buni specialisti, cu expertiza in domeniul planificarii si monitorizarii planurilor strategice. Deasemenea, compartimentul trebuie dotat cu tehnica hard si soft (inclusiv programe de modelare in transport si de management de proiect) care sa permita eficienta maxima in monitorizarea planurilor si identificarea din timp a problemelor in implementare.

MONITORIZAREA IMPLEMENTARII PLANULUI DE ACTIUNE se realizeaza de catre compartimentul specializat propus a se constitui in acest scop, pe baza unor indicatori de monitorizare.

–  Specificarea datelor care trebuie colectate

Procesul de monitorizare necesită date pentru a evalua eficacitatea PMUD. Astfel, trebuie să colectăm date care ne vor permite măsurarea gradului de îndeplinire a scopului și obiectivelor PMUD stabilite pentru scenariul selectat. Aceste date sunt direct corelate cu indicatorii propusi a fi monitorizati.

Principalele obiective PMUD privind transportul sunt:

 1. Îmbunătățirea mobilității cu transportul public și reducerea congestiei
 2. Creșterea siguranței participanților la trafic
 3. Creșterea accesibilității la centrele de angajare
 4. Îmbunătățirea calității mediului pentru toți locuitorii

Astfel, pentru a măsura performanța PMUD, trebuie să colectăm în primul rând date privind:

 • Durata deplasărilor și congestia de trafic în rețeaua de transport
 • Siguranța rutieră cu accent pe accidentele mortale, și
 • Impactul asupra mediului, cu accent pe emisiile de gaze cu efect de seră
 • Alte date de intrare pentru stabilirea indicatorilor mentionati mai jos.

În plus, sunt necesare date de intrare pentru măsurarea eficienței implementării PMUD si a indicatorilor stabiliti pentru monitorizare.

–  Dezvoltare de tehnici dedicate de colectare date

Colectarea de date trebuie să se bazeze pe instrumente și tehnici care îndeplinesc toate criteriile următoare:

 • Disponibilitate permanentă
 • Utilizare necostisitoare
 • Furnizare de rezultate corecte pe perioada implementării

În ceea ce privește datele despre siguranța circulației, poliția rutieră colectează aceste date ca parte din responsabilitățile sale. Comisia de monitorizare trebuie să solicite poliției furnizarea datelor colectate pentru analize ulterioare. Nu este necesar un instrument specific. Totuși, recomandăm ca informațiile despre fiecare accident să includă coordonatele geografice ale locației accidentului care permite analiza spațială a siguranței rutiere.

Cu privire la impactul PMUD asupra mediului, este esențial ca Agenția de protecția mediului Iași să transmită regulat comisiei de monitorizare informații privind tendințele și modificările calității aerului.

–   Actualizarea și calibrarea modelului de transport

Modelul de transport joacă un rol important în procesul M&E. Astfel, este importantă menținerea și actualizarea modelului pentru a putea fi calibrat în fiecare an de evaluare.

Pentru actualizarea modelului, echipa de modelare trebuie să colecteze sau să obțină permanent următoarele informații actualizate:

–  Noile organizări de circulație

–  Secțiunile noi de  drum

–  Date privind utilizarea terenurilor

–  Trasee de transport public, tarife și servicii

– Număr călători îmbarcați pe fiecare linie TP

–  Numărători de trafic

–  Numărători privind deplasările  nemotorizate

Echipa de modelare trebuie să colecteze toate datele de mai sus și să actualizeze modelul de bază în vederea calibrării pentru fiecare an de evaluare.

Modelul actualizat și calibrat poate genera ulterior datele input necesare pentru măsurile M&E specificate mai sus.

Pentru o perioada de tranzitie, serviciul de monitorizare a implementarii PMUD, activitate ce revine departamenului menționat anterior, poate fi externalizat pe baza de procedura competitiva, astfel incat sa se asigure fazele initiale de implementare, pana la posibilitatea realizarii compartimentului. Aceasta activitate poate fi externalizata impreuna cu partea de actualizare a modelului de transport.

Avantajele externalizarii initiale sunt:

– Rezolvarea temporara a problemelor de angajare de personal, in contextul salarizarii sectoruilui public actual si al restrictiilor de angajare.

– Formarea in timp a unei expertize pentru specialistii viitori din cadrul departamentului

– Existenta permanenta a unui instrument de monitorizare a PMUD

– Daca aceasta implementare se face exclusiv prin resurse proprii, este necesara dotarea primariei cu hard‐ware si soft‐ware (soft de modelare a prognozei de cerere). Deasemenea, o persoana specializata in acest domeniu trebuie angajata.

Ca si efort financiar, externalizarea presupune existenta unui serviciu de consultanta cu urmatoarele  activitati:

– Plata periodica a serviciului de monitorizare a implementarii PMUD;

– Plata periodica a serviciului de actualizare a modelului de transport ;

– Plata la comanda a serviciului de testare in model a implementarii fiecarui proiect;

– Training pentru compartimentul specializat pentru implementare PMUD.

–  Realizarea evaluării periodice și de rutină

PMUD actual este elaborat pentru perioada 2016‐2030. Astfel, se recomandă realizarea unei evaluări periodice la fiecare 3‐4 ani.

–  Indicatori de monitorizare

Pentru monitorizare si respectarea Planului de acțiune este foarte importanta colaborarea, coordonarea si comunicarea, atât in cadrul Comitetului de Monitorizare constituit cat si cu compartimentele de specialitate din cadrul fiecarei unitati teritorial‐administrative din cadrul polului de crestere, astfel încât monitorizarea implementării sa beneficieze in timp util de toate informațiile referitoare la stadiul proiectelor implementate sau in pregătire, astfel încât sa poată interveni acolo unde Compartimentul de monitorizare considera ca modul de desfășurare al procesului de implementare al proiectului poate genera perturbări in atingerea obiectivelor si in coordonarea cu alte proiecte din cadrul Planului de Acțiune.

Un set de indicatori de monitorizare vor fi evaluati periodic. Acestia sunt prezentati in Anexa 9.

2. Stabilire actori responsabili cu monitorizarea

Comitetul  de monitorizare

În vederea monitorizării Planului de Mobilitate în faza a 4‐a, conform ghidului european – implementare și a asigurării unei coordonări coerente și rapide atât pe orizontală, cu alte sectoare tangențiale, cât și pe verticală se propune constituirea unui comitet de monitorizare la nivelul regiunii.

Comitetul de monitorizare pentru polul de crestere Iași va include cel putin reprezentanții următorilor factori de decizie:

– Președinte – Primăria Municipiului Iași

– Alți reprezentanți ai Primăriei Municipiului Iași

– Reprezentanții Consiliului Județean  Iași

– Reprezentanții altor autorități locale importante

–  Inspectoratul Judetean de Politie Rutiera ‐

– Operatori de transport (inclusiv operatori feroviari de transport)

–  ADI zona Metropolitană Iași

Pot fi invitați și reprezentanți ai altor posibili parteneri pentru dezvoltarea proiectelor, cum ar fi:

–  BERD

–  EIB – JASPERS

–  CFR Infrastructura

Implicarea acestui comitet de monitorizare în procesul de implementare a PMUD este prezentată în procesul de mai jos.

Principalii factori de decizie (primăria, CJ, ADI ZMI etc) vor asigura finanțarea anuală a următoarelor activități ale comisiei:

– Dezvoltarea tehnologiilor și tehnicilor de colectare a datelor

–  Colectarea efectivă a datelor

– Actualizare permanentă a modelului de transport de către Autoritatea de Transport

–  Analize periodice

–  Raportare transparentă

La nivelul fiecărei autorități locale (Primăria Municipiului Iasi, Consiliul Județean Iasi și primăriile locale) reprezenții vor coopera pentru buna gestiune a procesului de implementare și revizuirea periodică a stadiului acestuia, în vederea obținerii atingerii obiectivelor propuse prin PMUD. Periodic vor fi realizate ajustările necesare în Planul de Acțiune, funcție de evoluția în procesul de implementare și dinamica economiei.

Departament/serviciu de planificare a transportului cu atribuții și în implementarea PMUD

Activitatile principale ale biroului/colectivului din cadrul departamentului de planificare vor fi:

– Implementarea PMUD: introducerea in programele de investitii anuale/multianuale a proiectelor din PMUD, monitorizarea pregatirii si initierii achizitiilor, monitorizarea progresului implementarii proiectelor, monitorizarea efortului finaciar pentru PMUD, solicitarea de masuri pentru incadrarea in planificare, etc.

– Verificarea evolutiei atingerii tintelor si obiectivelor stabilite prin PMUD in baza indicatorilor de progres

– Mentinerea actualizata a modelului de transport si testarea proiectelor ce vor fi implementate in cadrul modelului

– Colectarea datelor si informatiilor necesare monitorizarii procesului si actualizarii modelului de transport

– Identificarea oportunitatilor/ surselor de finantare pentru implementarea investitiilor

– Programarea informarii si implicarii cetatenilor in procesul de realizare a actiunilor si proiectelor din PMUD

– Actualizarea Programelor de investitii si actiuni pe termen scurt, mediu si lung aferente PMUD, functie de evolutiile existente in municipiu (finantari disponibile, schimbari conjuncturale, etc)

– Cooperare cu institutii la nivel regional si national.

–   Pregatirea procesului de elaborare a PMUD‐editia  urmatoare

Rolul acestui Departament/serviciu de planificare este de a asigura analiza datelor colectate, de a raporta progresul implementarii si de a asigura necesarul de informatii Comitetului de Monitorizare pentru luarea deciziilor necesare.

3. Strategia de Informare și Comunicare pentru implementarea PMUD

3.1 Activitățile de comunicare pe perioada de pregătire a PMUD

În perioada de pregătire a PMUD s‐au organizat mai multe instrumente de comunicare şi au fost organizate mai multe activităţi specifice pentru a se asigura o comunicare transparentă asupra Planului în sine catre toate grupurile de interes dar mai ales pentru a asigura un flux de informare bidirecţional.

Instrumente de comunicare clasice

 • A fost realizată o adresă oficială de e‐mail pentru comunicarea oficiala in cadrul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă Iaşi (pmud.iasi@searchltd.ro)
 • Pe serverul companiei Search Corporation a fost realizată o bază de date cu materiale de interes (rapoarte tehnice, comunicate de presa, fotografii, adrese oficiale ) din cadrul proiectului. Membrii Comitetului de Coordonare a Proiectului au avut pe acest sever, utilizând un user şi o parolă.
 • A fost creat un logo pentru PMUD Iaşi, folosit în materialele de promovarea a proiectului
 • A fost creată o pagină a PMUD Iaşi pe reţeaua de socializare Facebook (Plan de Mobilitate Urbana Durabilă Iaşi)
 • Au fost transmise comunicate de presă pentru a comunica publicului informaţii cu privire la dezvoltarea proiectului, obiectivele generale şi specifice, beneficiile implementării acestuia.
 • Au fost produse şi postate afişe de promovare a proiectului în mijloacele de transport în comun

Întâlniri/consultări cu reprezentanţi ai Comitetului de Coordonare

S‐au organizat întâlniri/consultări frecvente cu reprezentanţi ai Comitetului de Coordonare a proiectului şi ai altor grupuri de interes în vederea culegerii de informaţii necesare elaborării proiectului, informării cu privire la stadiul PMUD Iaşi, obţinerii de aprobari ale etapelor intermediare etc.

Întâlniri pe tema transportului public

Operatorii publici şi privați au fost invitați să comunice informații şi date cu privire la implicarea/contribuţia acestora la operaţiunile de transport public, pentru ar permite echipei de proiect să realizeze o primă analiză a organizării rețelei, precum şi să identifice punctele forte şi punctele slabe ale sistemelor respective. În plus au fost colectate date referitoare la principalul operator de transport local, precum şi informații cu privire la rețeaua de cale ferată din fiecare oraş.

Au fost organizate o serie de consultări în vederea identificării conexiunilor dintre administraţiile de transport public, administraţiile judeţene, statul, operatorii publici şi privaţi din sectorul transportului public şi informaţiile economice esenţiale privind reţelele de transport public, atât în ceea ce priveşte costurile apărute (personal, întreţinere), cît şi sursele de venit (subvenţii, taxe,…).

Întâlnire pe tema transportului cu bicicleta

S‐au a organizat consultări cu Asociaţia Clubul de ciclism şi ecologie Iaşi Bike temele de discuţie au vizat problemele de mobilitate cu care se confruntă utilizatorii de biciclete, propuneri de îmbunătăţire a infrastructurii specifice etc.

Aplicaţie on‐line privind participarea publicului

În cadrul dezvoltării PMUD pentru polul de creştere Iaşi s‐a elaborat o aplicaţie online pentru participarea publicului. Cetăţenii oraşului Iaşi şi cei din comunele aflate în zona polului de creştere au fost invitaţi, în perioada 30 martie 2015 – 30 aprilie 2015, să acceseze aplicaţia, pentru a semnala, din punct de vedere al mobilităţii urbane, o problemă, o propunere de îmbunătăţire sau o apreciere cu privire la un anumit punct, sau mai multe, din zonele frecventate.

Toate sesizările cetăţenilor au fost centralizate și au fost luate în considerare în procesul de dezvoltare a proiectelor specifice adresate comunităţii din cadrul acestuia.

Promovarea aplicaţiei s‐a facut prin intermediul mai multor canale de comunicare după cum urmează:

 • Pagina de Facebook a proiectului
 • Comunicate de presă transmise mass‐mediei locale
 • Newsletter către toate grupurile de public relevante pentru proiect (autorităţi, administraţii, universităţi, ONG‐uri, asociaţii diverse )

Informaţia dezvoltării acestei aplicaţii a fost preluată şi promovată de către numeroase cotidiene locale/administraţii  locale/instituţii.

Figura 148:       Distribuţia spaţială a problemelor şi necesităţilor semnalate de cetăţeni Roşu: Probleme, Galben: Recomandări, Verde: Aprecieri

3.2 Planul de măsuri de comunicare pentru perioada de evaluare de mediu

În prezent, PMUD se află în pregătire şi va fi fi supus în curând procedurii de realizare a evaluării de mediu, aplicată în scopul emiterii avizului de mediu necesar adoptării Planului. Ulterior aprobării, proiectele pe care le include vor intra în faza de implementare.

Confom Hotărârii nr. 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, care transpune Directiva 2001/42/CE cunoscuta sub numele de Directiva SEA, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 707 din 5 august 2004 şi în temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, al art. 72 alin. 5 din Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, PMUD va fi supus evaluării de mediu în vederea adoptării.

Procedura de realizare a evaluării de mediu se efectueaza în scopul emiterii avizului de mediu necesar adoptării planurilor şi programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului; HG 1076/2004 descrie procedura mentionata mai sus si defineste rolul autorităţii competente pentru protecţia mediului, cerinţele de consultare a factorilor interesaţi şi de participare a publicului.

Evaluarea de mediu este parte integrantă din procedura de adoptare a planurilor şi programelor.

Procedura de evaluare de mediu se aplică de autorităţile titulare de plan în colaborare cu autorităţile competente pentru protecţia mediului, cu consultarea autorităţilor publice centrale sau locale de sănătate şi cele interesate de efectele implementării planului (PMUD), precum şi a publicului şi se finalizează cu emiterea avizului de mediu pentru plan.

3.3 Strategia de comunicare în perioada de implementare a PMUD

Pentru perioada de implementare a Planului de Mobilitate Urbana Durabilă (PMUD) este realizată o Strategie de Comunicare. Acesta cuprinde pe de o parte informaţii detaliate despre modul de informare cu privire la acţiunile din PMUD ‐ acţiune continuă şi integrată ‐ iar pe de altă parte prezintă informaţii despre acţiunile de comunicare şi consultare publică necesar a fi realizate pe durata de implementare a fiecărui proiect sau acţiune din cadrul PMUD.

Realizarea activităţilor propuse prin Strategia de Comunicare trebuie luate în considerare de catre organismele desemnate să realizeze implementarea Planului de Mobilitate atât în faza de programare a implementării cât şi în cea de monitorizare şi evaluare a rezultatelor implementării acestuia.

Asa cum evidenţiază şi Ghidul European privind Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă, procesul participativ pe întreaga durată a implementării este un aspect esenţial, care aduce susţinere din partea societăţii civile pentru proiectele desfăşurate, asigură adoptarea celor mai potrivite soluţii pentru locuitori şi care diferenţiază abordarea tradiţională a planificării dezvoltării urbane de noul concept al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă.

Strategia de Comunicare are ca obiective generale:

– Asigurarea informării corecte și la timp a publicului interesat (atât publicul profesionist cât și publicul larg) asupra stadiului de implementare a PMUD şi a rezultatelor implementării;

– Facilitarea unui flux bidirecţional de informații în vederea punerii în practică a procesului participativ;

– Implicarea publicului interesat în procesul de implementare a proiectului (de la planificare la execuție);

– Identificarea celor mai bune canale și instrumente de comunicare cu publicul;

– Crearea cadrului prin care se asigură corectitudinea informațiilor puse la dispoziţia mass‐ media;

– Realizarea unei comunicări transparente cu publicul.

Obiectivele specifice ce vizează comunicarea stadiului şi a rezultatelor implementării PMUD se referă la creşterea gradului de informare a locuitorilor, creşterea gradului de conştientizare a rezultatelor acţiunilor deja realizate, creşterea vizibilităţii activităţii de implementare şi monitorizare a PMUD.

Obiectivele specifice pentru fiecare proiect ce urmează a fi implementat precum și termenele de implementare ale acestora vor fi stabilite în funcție de fiecare proiect în parte, prin intermediul Planurilor de Comunicare. În funcție de tipologia proiectului, este necesară identificarea publicului interesat, prin analiza tuturor persoanelor fizice și juridice, conform cerințelor legale și a practicilor românești, a asociațiilor, organizațiilor și grupurilor active din zona de interes,  care sunt afectate de proiect, au un interes ridicat față de proiect sau pot contribui la o bună desfășurare a proiectului. Măsurile de comunicare propuse vor răspunde la necesităţile şi specificul fiecărui proiect în parte.

Aceste Planuri de Comunicare vor urmări promovarea viziunii dezvoltate în cadrul PMUD.

Asigurarea implementării acţiunilor de comunicare asigură atragerea a cât mai multor grupuri de acţiune locale în implementarea proiectelor şi a acţiunilor PMUD şi asigurarea condiţiilor propice pentru accesarea de fonduri europene, asigură realizarea unor proiecte perfect adaptate comunităţii locale şi necesităţilor locuitorilor şi, bineînţeles, asigură creşterea încrederii acestora în autorităţile locale.